طنز

 

 

  لامپ دستشوییمون سوخته مامانم شمع روشن کرده توش... با هیجان صدام میزنه میگه ببین چه توالتمون شاعرانه شده!!  تو که رشتت ادبیاته بیا بشین اینجا رو سنگ دو خط قصیده بگو!! :-|ناراحت

/ 1 نظر / 9 بازدید
دلشکسته

فکــر می کــردم در قلب تــ ـــ ـــو محکومم به حبــس ابد !! به یکبــاره جــا خــوردم … وقـــتی زندان بان برســـرم فریاد زد: هــی.. تــو آزادیـــــ! . و صـــدای گامهای غریبهـــ ای که به سلـــول من می آمـــد